Search Result of " Sunchai Payungporn"

About 34 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. สาทิต ฉัตรชัยพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง

สาขาที่สนใจ:เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ และปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ

Resume

Img

Researcher

ดร. วรพงศ์ สิงห์ชาติ

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:พันธุศาสตร์โมเลกุล, พันธุศาสตร์ระดับเซลล์, จีโนมสัตว์

Resume

Img

Researcher

ดร. เกตุนภัส ศรีไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:พันธุศาสตร์สัตว์น้ำ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Resume

Img

Researcher

ดร. จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Condensed Matter Physics, Computational Physics

Resume

Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ศักยภาพของสูตรตำรับยาไทยพื้นบ้านในเซลล์เพาะเลี้ยงและสัตว์ทดลองเพื่อการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ (2021)

หัวหน้าโครงการ:รศ.ดร. สัญชัย พยุงภร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, Imgน.ส. อริยา ขำวุฒิ, Imgรศ.ดร. สัญชัย พยุงภร, Imgสุทิมา เหลืองดิลก

แหล่งทุน:กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม : งบประมาณด้าน ววน.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การเพิ่มขีดความสามารถการปรับปรุงพันธุ์กลุ่มปลาดุก (ปลาดุกอุย ปลาดุกยักษ์ และลูกผสมบิ๊กอุย) เพื่อยกระดับผลผลิตและนวัตกรรมอุตสาหกรรมสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน (ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง เริ่มปี 2566) (2023)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, Imgดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สหภพ ดอกแก้ว, Imgดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เกตุนภัส ศรีไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สาทิต ฉัตรชัยพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, Imgดร.ซัยยิด ฟาร์ฮาน อะหมัด, อาจารย์, Imgนายจิรบูรณ์ ประสารพันธ์, Imgนายวิศรุต ชัยเลิศฤทธิ์, Imgผศ.ดร.อิงอร ไชยเยศ, Imgรศ. ดร.สัญชัย พยุงภร, Imgอ.ดร.จุมาพร โสหนองบัว

แหล่งทุน:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (1)

12