Search Result of " S. Urairong"

About 73 results
Img

Researcher

นาย กิจจา อุไรรงค์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Diseases of Swine, Swine Herd Health

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:บริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์

หัวเรื่อง:การสำรวจโรคระบบทางเดินหายใจซับซ้อนของสุกรในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปรียพันธุ์ อุดมประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, Imgนายกิจจา อุไรรงค์, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Association between PCV2 and Production Loss from PMWS in Piglets

ผู้แต่ง:ImgDr.Porntippa Lekcharoensuk, Professor, ImgT. Jantafong, ImgA. Boonsoongnern, ImgC. Lekcharoensuk, ImgS. Wongnarkpet, ImgP. Poolperm, ImgK. Urairong,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:อิทธิพลของช่วงหย่านมถึงผสมครั้งแรกที่มีต่ออัตราเข้าคลอดและขนาดครอกของสุกรแม่พันธุ์ในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgปรียพันธุ์ อุดมประเสริฐ, ImgKitcha Urairong, ImgTawatchai Sakpuaram, Imgวรวิทย์ วัชชวัลคุ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Data from 6,871 parity records, collecting from 8 commercial swine breeding herds which have been under the health and management services of the Faculty of Veterinary Medicine, Kasetsart University for 2 years, were used to determine the relationships between the wean-to-first-service interval (WFS) and the subsequent farrowing rate and litter size. The regression procedures both logistic and polynomial were utilized to find the models best explaining the variability of the data. Sows were most fertile when the WFS was between 3-5 days and 20-25 days. The farrowing rate for this group of sows was likely to be above 85 percent. On the other hand, the farrowing rate for sows having WFS between 0-1 day and 10-17 days could be expected to be lower than 80%. The strong association between WFS and farrowing rates suggested that a strategy to maximize sow lactation intake was likely to result in improved herd farrowing rate but may not result in improved herd litter size since WFS indicated only a small fraction of litter size variability (R2 = 0.089).

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 033, Issue 1, Jan 99 - Mar 99, Page 33 - 42 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : The Effect of Virginiamycin on Gilt Productivity)

ผู้เขียน:Imgปรียพันธุ์ อุดมประเสริฐ, ImgKitcha Urairong, ImgSuvicha Kasemsuwan, ImgCharoen Parchariyanon

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

A field trial to demonstrate the effect of cirginiamycin (VM) on sow productivity under local environment was conducted on a 1,200 sow herd in Suphanburi province. A twin set of gilts was randomly allocated to either control or treatment group. Gilts in the treatment group received gestation and lactation diets containing 40 ppm of VM while gilts in the control group received diets containing none. Gilts were served on their second observed estrus using artificial insemination. The number of services and the sequence of boar used at the mated estrus were forced to be the same within a twin set. A twin set was excluded from this trial if either one returned to estrus, exhibited vaginal discharge of failed to conform with the service rules. The farrowing rates between groups did not differ singnificantly (84.7 VS 82.6, P = 0.7780). The treated gilts produced 1.7 piglets born alive/litter (P=0.000) and 1.6 piglets weaned/litter (P = 0.0044) more than the control gilts. However, the average weaning weight of piglets nursed by the treated gilts was significantly lower (6.28 VS 5.67, P =0.0114). When the treatment factor was withdrawn and the reproductive performance of both groups was followed through the subsequent parity, the averages of weaning to the first service interval (5.54 VS 5.60, P=0.8465), the farrowing rates (75.75 VS 75.75) and the piglets born alive/litter (9.10 VS 9.78, P =0.5575) in both groups became similar.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 028, Issue 4, Oct 94 - Dec 94, Page 644 - 648 |  PDF |  Page 

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ไซยาโนแบคทีเรียในรากคอรัลลอยด์ของปรงสกุล Cycas

ผู้เขียน:Imgชลธิชา รัตนขันธ์แสง

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, ImgHathairat Urairong

กรรมการวิชารอง:Imgนายฉลองชัย แบบประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Application of Inter Simple Sequence Repeat (ISSR) Marker for Typing of Saccharomycopsis fibuligera Isolated from Loog-pang, Kao-mag and Satho)

ผู้เขียน:Imgเสาวลักษณ์ ด่านสกุล, Imgวิเชียร ลีลาวัชรมาศ, ImgCharoen Charoenchai, ImgHathairat Urairong

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The D1/D2 26S rDNA sequence was shown to be applicable for yeast species identification. The size of this region was 600 bp and the identification results showed more than 98% similarity of all isolates compared to the sequences in the Genbank database. This research also included a small survey for ISSR variation in the yeast Saccharomycopsis fibuligera. Eight of twelve UBC (University of British Columbia) primers gave 80 reproducible patterns. The size of the ISSR products ranged from 300 to about 2000 bp. Among the eight primers used in this study, the primers in the UBC group (880/888/889) gave the most informative profiles for grouping and distinguished 11 S. fibuligera isolates into six groups. The two isolates in groupVI were further divided from others by UBC 891. Only one of the primers in the UBC group together with UBC 891 was enough to discriminate the 11 S. fibuligera isolates into seven groups. These results indicated that the ISSR marker could be successfully applied to study intra-specific variation and that there were genetic variations in the yeast species of S. fibuligera from different kinds of food products in Thailand.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 043, Issue 2, Apr 09 - Jun 09, Page 339 - 347 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเทคนิคโมเลกุลสำหรับการระบุสายพันธุ์ของยีสต์จากอาหารหมักและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของไทย

ผู้เขียน:Imgเสาวลักษณ์ ด่านสกุล

ประธานกรรมการ:Imgวิเชียร ลีลาวัชรมาศ

กรรมการร่วม:ImgCharoen Charoenchai, ImgHathairat Urairong

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตในฟาร์มสุกร 30 แห่ง II. ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีการผลิต

ผู้เขียน:Imgปรียพันธุ์ อุดมประเสริฐ, ImgKitcha Urairong, ImgTawatchai Sakpuaram, Imgวรวิทย์ วัชชวัลคุ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The data collected during 1992 from 30 commercial swine herds using PigLIVE or PigCHAMP database was used to calculate series of production indices for each herd. The simple correlation coefficients between primary and secondary indices were examined a set of 15 members of secondary indices which were highly correlated with pigs weaned/sow/year. A linear regression model best explaining the variability in pigs weaned/sow/year was then constructed by means of All Subset Regression procedure of Statistix.tm Litters/sow/year (r = 0.93), born alive litter size (r = 0.75) and preweaning mortality (r = -0.25) were correlated with pigs weaned/sow/year. The linear regression model having wean to first service interval, farrowing rate, annual percentage increase in sow inventory, lactation length and % stillborn piglets as its independent variables, provided the best explanation for the variability in pigs weaned/sow/year (R-squared = 0.85, P<0.01). The sow lactation intake and the gilt management may be the two most important factors causing suboptimum performance among the herds studied.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 030, Issue 1, Jan 96 - Mar 96, Page 48 - 55 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตในฟาร์มสุกร 30 แห่ง I. สถานภาพในการผลิต

ผู้เขียน:Imgปรียพันธุ์ อุดมประเสริฐ, ImgKitcha Urairong, ImgTawatchai Sakpuaram, Imgวรวิทย์ วัชชวัลคุ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

A produciton profile concluded from 30 commercial swine herds, using PigLIVE or PigCHAMP database, was persented. Data validation, secection rules and definitions of procuction indices were thoroughly described. Statistics on each index were expressed as arithmetic mean, medium standard deviation, range and 95% cofidence interval. The sign of sub optimum performance was obvious among the herd population in this study. On average, only 17.6 piglets were produced per sow per year while 23 piglets were expected with the maximum biological feasibility. Extensions on procedures to maximize lactation feed intake and proper culling practice may help producers to alleviate the sub optimum productivity. Research on finding the indidence, control and prevention of reproductive diseases deserve funding priotity. A fact that the number of breeding females in this study was increasing by 16.5% during 1992 indicate the changing structure of swine production uit toward intensification and speccialization.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 028, Issue 3, Jul 94 - Sep 94, Page 413 - 421 |  PDF |  Page 

Img
1234