Search Result of " S. Sodsai"

About 277 results
Img

Researcher

นางสาว สดใส ช่างสลัก

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:วัชพืชในข้าวโพด, การทดลองข้าวโพดข้าวฟ่างในไร่กสิกร, การผลิตพืช

Resume

Img

Researcher

นางสาว เจนณัช สดไสย์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:การออกแบบบรรจุภัณฑ์, การออกแบบผลิตภัณฑ์, การออกแบบกราฟิก

Resume

Img

งานวิจัย

การทดลองข้าวโพดข้าวฟ่างในระดับไร่กสิกร (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสดใส ช่างสลัก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายโกศล เกิดโภคทรัพย์, Imgสมชาย โพธิสาร

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (11)

Img
Img

งานวิจัย

การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมกึ่งการค้าในไร่กสิกร ปี 2558 (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสดใส ช่างสลัก

แหล่งทุน:บริษัท ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด

Img
Img

งานวิจัย

การทดลองข้าวโพดข้าวฟ่างในระดับไร่กสิกร (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสดใส ช่างสลัก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายโกศล เกิดโภคทรัพย์, Imgสมชาย โพธิสาร, Imgนางสาวชฎามาศ จิตต์เลขา

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (4)

Img

งานวิจัย

การทดลองข้าวโพดข้าวฟ่างระดับไร่กสิกร (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสดใส ช่างสลัก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายโกศล เกิดโภคทรัพย์, Imgสมชาย โพธิสาร

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การจัดการวัชพืชในแปลงทดลองไร่สุวรรณ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสดใส ช่างสลัก

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img

งานวิจัย

ไม่จัดสรร-การจัดการวัชพืชในมันสำปะหลัง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสดใส ช่างสลัก

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

การจัดการวัชพืชแบบผสมผสานในไร่ข้าวโพด (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสดใส ช่างสลัก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นรุณ วรามิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การทดลองข้าวโพดข้าวฟ่างระดับไร่กสิกร (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมชัย ลิ่มอรุณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสดใส ช่างสลัก, Imgนายโกศล เกิดโภคทรัพย์, Imgสมชาย โพธิสาร

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

Design Excellence Award (Demark) (2019)

ผลงาน:ไบโอบัว

นักวิจัย: Imgนางสาวเจนณัช สดไสย์, อาจารย์

Doner:กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

Img
12345678910...