Search Result of " Phiraiwan Jermwongruttanachai"

About 5 results
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย, วิศวกรรมการแปรรูปผลิตผลการเกษตร, สเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้

Resume

Img

Researcher

ดร. ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume