Search Result of " Marian Oergaard"

About 4 results
Img

การประชุมวิชาการ

The use of AFLP markers to elucidate relationships within Cryptocoryne (Araceae)

ผู้แต่ง:ImgDr.Duangchai Sookchaloem, Associate Professor, ImgNIELS JACOBSEN, ImgJan Bastmeije, Img Marian Oergaard,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความหลากชนิดและสถานภาพการอนุรักษ์พรรณพืชวงศ์บุก บอน ในป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายมานพ ผู้พัฒน์, Imgสุธิดา มณีอเนกคุณ

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (4)

Img

งานวิจัย

การกระจาย นิเวศวิทยา และประชากรของ พืชวงศ์ Araceae ที่อยู่ในความเสี่ยง บริเวณเขาหินปูน จ.ลพบุรีและ สระบุรี (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสุธิดา มณีเอนกคุณ

แหล่งทุน:ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน สถาบันวิยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (2)