Search Result of " Chanon Wiphanurat"

About 10 results
Img

งานวิจัย

สมบัติเชิงกลและเชิงความร้อนของพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากกากมันและยางธรรมชาติ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาโฟมย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากพอลิแลกติคแอซิดและยางธรรมชาติดัดแปรโดยใช้สารก่อผลึกระดับนาโน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

สมบัติเชิงกลและเชิงความร้อนของโฟมคอมโพสิทที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ จากโพลิแลคติกแอซิดและยางพาราที่ส่วนผสมของเส้นใยมะพร้าว (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธนาวดี ลี้การภัย

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การใช้ชานอ้อยดัดแปรในการปรับปรุงคุณภาพของวัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาโฟมที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากพอลิแลคติกแอซิดผสมยางธรรมชาติดัดแปร (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การปรับปรุงสมบัติความต้านทานน้ำของวัสดุโฟมจากกากมัน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธิติ ไกรศร, Imgผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)