Search Result of " BANNASIT SITTIBANNAKUL"

About 37 results
Img

Researcher

นาย บรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:วิทยาศาสตร์การกีฬา, การจัดการกีฬา, พลศึกษา

Resume

Img
Img
Img

งานวิจัย

สถานการณ์ภาวะสุขภาพ และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดนครพนม (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเบญญาภา ศรีปัญญา, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล, อาจารย์

แหล่งทุน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img

Researcher

นางสาว กมลชนก แดนประโคม

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร

Resume

Img

Researcher

นาย เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:พลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกีฬา/การส่งเสริมสุขภาพ/นันทนาการ, การจัดการกีฬา

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ภุชงค์ รุ่งอินทร์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การจัดการกีฬา

Resume

Img
Img

Researcher

นาย ธนันต์ชัย นพแก้ว, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การจัดการภาครัฐ

Resume

Img
Img

Researcher

นาย ฉลองชัย ม่านโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:พลศึกษา, วิทยาศาตรศาสตร์การกีฬา, จิตวิทยาการกีฬา, การจัดการธุรกิจการกีฬา

Resume

Img

Researcher

นางสาว กัณฐิกา กล่อมสุวรรณ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

Resume

Img
12