Search Result of " รศ.ดร.ประไพศรี ศิริจักรวาล"

About 19 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการบูรณาการเทคโนโลยีชีวภาพในการสร้างพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าสูง (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (4) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

Researcher

ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธ์พืช, Rice Genomics Bioinformatics

Resume

Img

Researcher

นางสาว อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Human Nutrition, การวิเคราะห์สารอาหาร, พิษวิทยาอาหาร

Resume

Img

Researcher

นางสาว ฤทัยทิพย์ สุระเสียง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:Hypocholesterolemic and Hypoglycemic effects of antioxidant and bioactive compounds (animal models), โภชนบำบัด (Medical Nutrition Therapy), โภชนศาสตร์ (Human Nutrition), โภชนาการในผู้สูงอายุ (Nutrition for elderly)

Resume

Img

Researcher

ดร. สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การบริหารการศึกษา, เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (AI), การประกันและประเมินคุณภาพการศึกษา

Resume

Img

Researcher

นางสาว จิรพิชชา บุญพอ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:โภชนาการ, การกำหนดอาหาร

Resume

Img

Researcher

ดร. กานต์สุดา วันจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Experimental nutrition and biochemistry, Health benefits of Thai food and indigenous vegetables

Resume

Img

งานวิจัย

การพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, Imgนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, Imgนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, ImgDr. Jonaliza Lanceras-Siangliw, Imgดร. จิรพงศ์ ใจรินทร์, Imgดร. ธีรยุทธ ตู้จินดา, Imgดร. วินิตชาญ รื่นใจชน, Imgดร.มีชัย เซี่ยงหลิว, Imgดร.ลัดดาวัลย์ กรรณนุช, Imgดร.วินธัย กมลสุขยืนยง, Imgนายกิจติพงษ์ เพ็งรัตน์, Imgนายสุรเดช ปาละวิสุทธิ์, Imgนายอนุชา พลับพลา, Imgนายอภิชาติ เนินพลับ, Imgนายเอกวัฒน์ ไชยชุมภู, Imgรศ. ดร. ประไพศรี ศิริจักรวาล, Imgรศ.ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

นาย ศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ปรับปรุงพันธุ์

Resume

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น ๖๐ ปี วช. (2019)

ผลงาน:โครงการบูรณาการเทคโนโลยีชีวภาพในการสร้างพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าสูง: ข้าวไซ์เบอร์รี่

นักวิจัย: Imgดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์ Imgดร. สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง Imgดร. ธีรยุทธ ตู้จินดา Imgนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์ Imgดร.นงนาถ พ่อค้า Imgนายอนุชา พลับพลา Imgนายเอกวัฒน์ ไชยชุมภู Imgดร.สุพัฒน์ ทองเจือ Imgน.ส. สุภาพร พรหมพันธุ์ Imgรศ.ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย Imgรศ.ดร.พงศธร สังข์เผือก Img รศ.ดร.ประไพศรี ศิริจักรวาล Imgรศ. ประภาศรี ภูวเสถียร Imgดร.อุรุวรรณ แย้มบริสุทธิ์ Img รศ. ดร.พรรัตน์ สินชัยพาณิช Imgรศ.ดร.เอกราช เกตุวัลห์ Imgอ. ริญ เจริญศิริ Imgน.ส.อชิรญา คำจันทร์ Imgน.ส.รุ่งรัตน์ แจ่มจันทร์ Imgน.ส.อรวรรณ กริ่งเกษม Imgน.ส.บังอร เสาวงจันทร์ Imgน.ส. ลัดดา ชูวรเชษณ์ Imgน.ส. ศศพินทุ์ ดิษนิล Imgดร.อรยา พรเอี่ยมมงคล Imgน.ส.พีรดา สุวรรณพฤกษ์ Imgน.ส.กาญจน์ธิดี ศิริปรีชา Imgน.ส.กนิน ธีระตันติกานนท์ Imgศ.นพ. สุรัตน์ โคมินทร์ Imgผศ.ดร. ศรีวัฒนา ทรงจิตสมบูรณ์ Imgดร.รจนา ชุณหบัณฑิต Imgผศ. ดร. ปานจิตต์ ชุณหบัณฑิต Imgน.ส.ดวงนภา แดนบุญจันทร์ Imgน.ส.ธนินท์ธร มายะการ Imgน.ส. ผกาวลี ประกายสิทธิ์ Imgน.ส.นางสาวปิยนุช แออ่วม Imgน.ส.อรุณวรรณ อุดมเกษมทรัพย์ Imgรศ.ดร. มลุลี ตัณฑวิรุฬห์ Imgรศ. นภมน ศรีตงกุล Imgรศ. ดร. วิจิตรา เลิศกมลกาญจน์ Imgรศ.ดร.นพวรรณ ภู่มาลา มอราเลส Imgศ.นพ. สุทัศน์ ฟู่เจริญ Imgดร. รัมณียา นิธิพงษ์วนิช Imgรศ. ดร. สุกัญญา วงศ์พรชัย Imgดร. สุวพร เหลืองขมิ้น Imgนายวิโรจน์ ลี้ธีระกุล Imgนายสราวุฒิ สวัสดิ์กลาง

Doner:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img

Researcher

ดร. เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ (Food and Nutrition for Health)

Resume

Img

Researcher

นาย ศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:DNA technology, Plant genetic and epigenetic, Plant biotechnology, Plant molecular breeding

Resume

Img

Researcher

ดร. ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Plant Moleculer Biology

Resume

Img

Researcher

ดร. ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ปรับปรุงพันธุ์พืช, เทคโนโลยีชีวภาพ, ข้าวลูกผสม

Resume