Search Result of " ข้าวหอมมะลิบรรจุถุง การรับรู้คุณค่าตราสินค้า กระบวนการตัดสินใจซื้อ"

About 2 results
Img
Img

Researcher

ดร. ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ธุรกิจระหว่างประเทศ, เศรษฐศาสตร์, การจัดการการตลาด

Resume