Search Result of " การจัดการดิน"

About 207 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์การจัดการดินของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในประเทศไทย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอารียา โอบิเดียกวู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สันติ แสงเลิศไสว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์เกษตรเขตร้อนนานาชาติ สำนักงานภูมิภาคเอเชีย (International Center for Tropical Agriculture (CIAT), Regional Office for Asia)

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ดินเพื่อการจัดการดินและใช้ปุ๋ยสำหรับการผลิตข้าวปลอดภัย จ.สิงห์บุรี (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.แสงดาว แลนรอด (เขาแก้ว), ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานเกษตร จังหวัดสิงห์บุรี

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...