Journal

อิทธิพลของเทคนิคและเงื่อนไขการอบแห้งที่มีต่อจลนพลศาสตร์การอบแห้งและคุณภาพของกระเทียมสับ
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (Agricultural Science Journal) (ISSN: 01250369)
42
3
605-608
กันยายน - ธันวาคม 2011
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การศึกษาหาแนวทางการอบแห้งที่เหมาะสมสำหรับผลิตกระเทียมผง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01005452 ชื่อวิชา Drying & Storage Tech. for Agri. Commodities,5 ม.ค. 2012 - 29 ก.พ. 2012