Journal

Article
อิทธิพลของอุณหภูมิอบแห้งและเวลาการเก็บในที่อับอากาศที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงค่า GLYCEMIC INDEX ของแป้งข้าวกล้อง
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
42
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2011
Page
609-612
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-