Journal

US-China Education Review B (ISSN: 15486613)
1
11
829-839
พฤศจิกายน 2011
นานาชาติ
-
-
-

Author

Output From Project

การศึกษาและพัฒนาการดำเนินการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสำหรับนิสิตครูวิทยาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้

Outcome

  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การใช้ประโยชน์ :การพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนสำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ,1 ก.พ. 2012 - 28 ก.พ. 2013