Journal

วารสารหน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย ฉบับที่ 8 (ISSN: 16861841)
8
8
317-333
กันยายน 2011 - สิงหาคม 2012
ชาติ
-
-
-

Author

Output From Project

การศึกษาแบบองค์รวมของการปรับตัวในบริบทใหญ่ที่แตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว บนพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01241444 ชื่อวิชา Vernacular Landscape Architecture,23 มี.ค. 2018 - 23 มี.ค. 2018
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ฐานข้อมูลบทความวิชาการวารสารหน้าจั่วประวัติศาสตร์ TCI การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่สาธารณะ,31 ส.ค. 2012 - 4 ก.ค. 2018