Journal

การพัฒนาการของไข่นอกกระดองและอัตราการฟักไข่ของแม่ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่เลี้ยงขุนด้วยอาหารแตกต่างกัน 3 ชนิด
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง (ISSN: 19057393)
5
1
56-65
มกราคม - มิถุนายน 2011
ชาติ
-
-
-
-