Journal

Article
การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนแหล่งน้ำบริโภคในชนบท
Journal
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ISSN: 08595747)
Volume
30
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2004
Page
101-125
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-