Journal

ทรรศนะเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ISSN: 08591113)
17
5
223-254
กันยายน - ตุลาคม 2011
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159511 ชื่อวิชา Nature of Science,23 มิ.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010