Journal

การคัดเลือกเชื้ออะโซสไปริลลัมที่มีประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจน การสร้างออกซิน และละลายฟอสเฟต
วิทยาสารกำแพงแสน (ISSN: 16859316)
9
2
1-16
พฤษภาคม - สิงหาคม 2011
ชาติ
-
-
-
-