Journal

Article
ประสิทธิภาพของระบบการนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยใช้การวิจัยเป็นฐานสำหรับหลักสูตรครูเกษตร 5 ปี
Journal
Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์) (ISSN: 01258370)
Volume
32
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2011
Page
265-276
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-