Journal

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อรายได้ ภาคการเกษตรและแนวทางการปรับตัวของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์) (ISSN: 01258370)
32
2
214-228
พฤษภาคม - สิงหาคม 2011
นานาชาติ
-
-
-
-