Journal

Article
การประเมินปริมาณวิตามินซีในผลมะละกอพันธุ์ปลักไม้ลายแบบไม่ทำลายตัวอย่างด้วยเทคนิค NIRs
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
42
Issue
1(พิเศษ)
Year
มกราคม - เมษายน 2011
Page
75-78
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :นิทรรศการงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2554,3 ธ.ค. 2011 - 31 ธ.ค. 2011
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วารสารเคหการเกษตร การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่ในวารสารเคหการเกษตรเพื่อให้เกษตรกร ผู้รวบรวม ผู้จัดจำหน่ายและผู้ส่งออกผลมะละกอเพื่อการบริโภคสุกสามารถนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้,1 ก.พ. 2012 - 29 ก.พ. 2012