Journal

Free Radical Scavenging Activity, Tyrosinase Inhibition Activity and Fatty Acids Composition of Oils from Pupae of Native Thai Silkworm (Bombyx mori L.)
Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์) (ISSN: 00755192)
45
3
404-412
พฤษภาคม - มิถุนายน 2011
นานาชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากโปรตีนไฮโดรไลเสทจากไหมไทยพันธุ์พื้นเมืองโดยเทคนิคการนำส่งสารแบบนิโอโซม

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาสารที่กักเก็บในอนุภาคขนาดเล็กที่ผสมโปรตีนจาไหมไทยพันธุ์พื้นเมือง แหล่งทุน :สวพ มก,5 พ.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2010