Journal

Article
การเปลี่ยนแปลงถ่ายสัมภาระทางวัฒนธรรมของชาวพวน : จากเชียงขวางสู่ลุ่มน้ำภาคกลางของไทย
Journal
หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย (ISSN: 16861841)
Volume
-
Issue
7
Year
มกราคม 2010
Page
133-165
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-