Journal

Article
การประเมินผลกระทบของโครงการโรงเรียนเกษตรกรต่อการใช้สาร เคมีกำจัดศัตรูพืชในการผลิตข้าวของประเทศไทย ด้วยวิธีการจับคู่และแบบจำลองผลต่างสองชั้น
Journal
วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISSN: 19065485)
Volume
6
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2010
Page
99-112
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-