Journal

Article
กรณีศึกษา : ผลของการใช้หน่วยการเรียนรู้เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ความรู้ในบริบทชุมชนและท้องถิ่นของผู้เรียน
Journal
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ISSN: 08591113)
Volume
16
Issue
5
Year
กันยายน - ตุลาคม 2010
Page
777-794
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

แสดงความคิดเห็น

(0)