Journal

Article
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
Journal
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ (ISSN: 01256203)
Volume
25
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2010
Page
67-82
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-