Journal

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมไฮโดรไลเสทผักตบชวาโดยหม้อนึ่งไอน้ำแรงดันสูงเพื่อผลิตเอทานอล
Veridian E-Journal SU (ISSN: 19063431)
4
1
891-901
พฤษภาคม - สิงหาคม 2011
ชาติ
-
-
-
-