Journal

Article
ความคาดหวังต่อการเลี้ยงปลาสวยงามน้ำจืดเพื่อการนันทนาการของคนเมือง
Journal
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ISSN: 01252860)
Volume
36
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2010
Page
155-167
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-