Journal

Article
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเอง ภาวะผู้นำ ความเหนียวแน่นภายในกลุ่มกับผลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา บริษัทเอ็น เอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด
Journal
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ISSN: 01252860)
Volume
36
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2010
Page
70-85
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การศึกษาภาวะผู้นำและทิศทางใหม่เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459423 ชื่อวิชา Human Relations,1 มิ.ย. 2009 - 4 ต.ค. 2017
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01475531 ชื่อวิชา Organizational Psychology,1 มิ.ย. 2009 - 4 ต.ค. 2017
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01475534 ชื่อวิชา Leadership for Change & Development,1 มิ.ย. 2009 - 4 ต.ค. 2017
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01475534 ชื่อวิชา Leadership for Change & Development,1 พ.ย. 2009 - 4 ต.ค. 2017