Journal

ผลของนำมันมะพร้าวและนำมันรำข้าวต่อระดับไขมันในเลือดหนูทดลอง
วารสารโภชนาการ (ISSN: 01256955)
44
2
57-65
เมษายน - มิถุนายน 2009
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

ผลของนำกะทิไขมันตำต่อระดับไขมันในเลือดหนูทดลอง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกงานหลักสูตรเฉพาะทางเรื่อง การพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์มะขามแผ่นเหรียญและ การประเมินคุณค่าอาหารทางโภชนาการและอาหารฮาลาล,7 ต.ค. 2013 - 1 พ.ย. 2013