Journal

ความหลากชนิดของแมลงศัตรูข้าวและศัตรูธรรมชาติในนาข้าวอินทรีย์
วารสารเกษตร (ISSN: 08570841)
27
1
39-48
กุมภาพันธ์ 2011
ชาติ
-
-
-
http://web.agri.cmu.ac.th/agjournal/content.asp?JID=111&CID=772

Author

Output From Project

โครงการวิจัยการวิจัยและพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศของระบบบริหารจัดการแมลงศัตรูข้าวและความหลากหลายของแมลงในระบบการผลิตข้าวแบบอินทรีย์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ "ร้อย...ปริศนาด้านพืชและสิ่งแวดล้อม กับนักวิทย์แสนซน",5 พ.ย. 2011 - 6 พ.ย. 2011
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัท กรีนลีฟวิ่งแคมป์ จำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :แมลงและแมงมุมในนาข้าวอินทรีย์,1 มิ.ย. 2013 - 1 มิ.ย. 2013