Journal

Article
การเปรียบเทียบเทคนิคการระบุผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจทางสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาการจัดการน้ำแบบบูรณาการในจังหวัดสมุทรสงคราม
Journal
วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISSN: 19065485)
Volume
6
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2010
Page
1-17
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-