Journal

Article
เส้นทางไหมอีรี่สู่การส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว
Journal
ประชามคมวิจัย (ISSN: 1686008X)
Volume
16
Issue
93
Year
กันยายน - ตุลาคม 2010
Page
9-13
Class
ชาติ
DOI
"."
Related Link
-

Author

Output From Project

การจัดระบบเครือข่ายในการผลิตไหมอีรี่เชิงอุตสาหกรรม

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเลี้ยงไหมอีรี่,15 ก.ย. 2011 - 20 ส.ค. 2014
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาไหมอีรี่สู่อุตสาหกรรมและการสร้างแบรนด์ แหล่งทุน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,31 ส.ค. 2013 - 31 ก.ค. 2014
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02026312 ชื่อวิชา Economic Entomology,7 พ.ค. 2010 - 14 มี.ค. 2014
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมหม่อนไหม ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเลี้ยงไหมอีรี่,19 ก.พ. 2013 - 18 มิ.ย. 2014