Journal

วารสารวิชาการเกษตร (Thai Agricultural Research Journal) (ISSN: 01258389)
28
3
317-325
กันยายน - ธันวาคม 2010
ชาติ
-
-
-

Author

Output From Project

ปริมาณและองค์ประกอบของโทโคฟีรอลในเมล็ดของเชื้อพันธุกรรมและพันธุ์ลูกผสมทางการค้าของทานตะวัน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ความเป็นไปได้ในการใช้ NIRs เพื่อการวิเคราะห์ตัวอย่างแบบไม่ทำลายในโครงการปรับปรุงพันธุ์พืช แหล่งทุน :สวพ.,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2011