Journal

Article
เทคนิคการทดสอบความสามารถการใช้งานในการตรวจสอบภายใน: กรณีศึกษาโปรแกรมระบบบริหารโครงการ
Journal
วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ (ISSN: 19060254)
Volume
3
Issue
1
Year
มิถุนายน - ธันวาคม 2009
Page
11-22
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-