Journal

Article
กิจกรรม องค์ประกอบภูมิทัศน์ และสัดส่วนการใช้พื้นที่ของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
Journal
Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร) (ISSN: 01250369)
Volume
41
Issue
1
Year
มกราคม - เมษายน 2010
Page
59-66
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-