Journal

Food and Bioprocess Technology (ISSN: 19355130)
4
3
475-480
เมษายน 2011
นานาชาติ
Traditional
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01254591 ชื่อวิชา Research Methods in Fishery Products,7 มิ.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010