Journal

การเลี้ยงนกนางแอ่นกินรัง: จากมุมภูมิทัศน์วัฒนธรรมสะท้อนคิด
หน้าจั่ว : วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ISSN: 08571457)
24
24
167-182
สิงหาคม 2009 - สิงหาคม 2010
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

โครงการวิจัยภูมิทัศน์วัฒนธรรมลุ่มน้ำเพชรบุรีในกลุ่มวิจัยโครงการการศึกษาเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างลุ่มน้ำเพชรบุรี

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01553523 ชื่อวิชา Ethnic Cultural Landscape,23 พ.ย. 2009 - 23 พ.ย. 2009
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ฐานข้อมูลบทความวิชาการวารสารหน้าจั่ว TCI การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่สาธารณะ,31 ส.ค. 2010 - 4 ก.ค. 2018