Journal

INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY (ISSN: 09505423)
45
8
1689-1695
สิงหาคม 2010
นานาชาติ
Traditional
Article
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02212499 ชื่อวิชา Food Engineering Project,2 มิ.ย. 2008 - 31 มี.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การสกัดสารต้านเชื้อจุลินทรีย์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ,2 มิ.ย. 2008 - 31 มี.ค. 2009