Journal

การประเมินผลกระทบของโครงการการจัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะพื้นที่เพื่อการผลิตพืชอย่างยั่งยืน
Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์) (ISSN: 01258370)
31
2
231-244
พฤษภาคม - สิงหาคม 2010
นานาชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การประเมินผลกระทบโครงการการจัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะพื้นที่เพื่อการผลิตพืชอย่างยั่งยืน (ข้าวและอ้อย)

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01119592 ชื่อวิชา Research Management & Evaluation,3 ส.ค. 2011 - 21 ก.ย. 2011
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมวิชาการเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยด้านการเกษตร,19 เม.ย. 2011 - 21 เม.ย. 2011