Journal

Stability of Soybean Genotypes in Central Plain Thailand
Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์) (ISSN: 00755192)
34
3
315-322
กรกฎาคม - กันยายน 2000
นานาชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การคัดเลือกสายพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีศักยภาพในการตรึงไนโตรเจนสูง แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2007 - 30 ก.ย. 2009