Journal

Article
การศึกษาภาวะผู้นำ และทิศทางใหม่เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs
Journal
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (ISSN: 01253689)
Volume
50
Issue
1
Year
มกราคม - มีนาคม 2010
Page
81-99
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การศึกษาภาวะผู้นำและทิศทางใหม่เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01475534 ชื่อวิชา Leadership for Change & Development,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงานและความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน แหล่งทุน :ทุนโครงการปริญญาโท สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010