Journal

Article
แมลงหนอนปลอกน้ำบริเวณพื้นที่อนุรักษ์เขาคอหงส์ ภาคใต้ของประเทศไทย
Journal
Denisia (ISSN: 16088700)
Volume
29
Issue
-
Year
กรกฎาคม 2010
Page
295-302
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

แมลงหนอนปลอกน้ำกับการประยุกต์ใช้ในการติดตามตรวจสอบทางชีวภาพของคุณภาพน้ำในประเทศไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02738432 ชื่อวิชา Aquatic Insect Biology,6 มิ.ย. 2010 - 23 ก.ย. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Caddisflies and their application as biological indicators of water quality: A case study in Mae Klo แหล่งทุน :IFS,7 มิ.ย. 2010 - 23 ก.ย. 2010

แสดงความคิดเห็น

(0)