Journal

Article
การวิเคราะห์ตรวจสอบการเชื่อมโยงหน่วยการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้
Journal
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ (ISSN: 01256203)
Volume
24
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2009
Page
69-78
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-