Journal

การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่อง"การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว"โดยการสอดแทรกข้อมูลท้องถิ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3(วิมุกตายนวิทยา)
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ (ISSN: 01256203)
24
2
167-176
พฤษภาคม - สิงหาคม 2009
ชาติ
-
-
-
-