Journal

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จังหวัดชลบุรี
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ (ISSN: 01256203)
24
2
155-166
พฤษภาคม - สิงหาคม 2009
ชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01158431 ชื่อวิชา Computer Application for Mathematics Teachers,1 มิ.ย. 2009 - 1 ต.ค. 2009