Journal

การคัดแยกผลมะม่วงพันธุ์แรดที่ปนเปื้อนไข่และหนอนแมลงวันผลไม้ด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร (ISSN: 01258850)
26
2
27-32
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2009
ชาติ
-
-
-
-