Journal

การลดอันตรายของไฟฟ้าสถิตในโรงงานอบผ้า
วิศวกรรมสาร มก. (ISSN: 08574154)
22
68
1-12
สิงหาคม - ตุลาคม 2009
ชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท แปซิฟิค กรุ๊ป การใช้ประโยชน์ :ติดตั้งอุปกรณ์ลดไฟฟ้าสถิตที่เป็นผลจากงานวิจัยในโรงงาน ,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2010