Journal

Article
ยุทธศาสตร์การบริหารงานของศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค1 เพื่อเพิ่มศักนภาพการบริหารงาน
Journal
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (ISSN: 15137201)
Volume
9
Issue
1-2
Year
ธันวาคม 2009
Page
177-190
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-