Journal

Article
ผลตอบแทนทางการเงินของการปลูกไม้ยูคาลิปตัสบนคันนา
Journal
วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry) (ISSN: 08571724)
Volume
28
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2009
Page
97-106
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-